Värdegrund

Värdegrundsarbete på Friskolan Nytorp

För Friskolan Nytorp är det viktigt att alla som är verksamma på skolan, elever och personal, skall känna sig trygga i sin vistelse på skolan samt ta ansvar och visa respekt för varandra och den gemensamma arbetsmiljön. Ingen skall känna sig diskriminerad, kränkt eller trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skolan bedriver en utbildning som främjar grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Rektor är ansvarig för att skolans värdegrundsarbete organiseras, kommuniceras och upprätthålls samt att relevant utbildning genomförs minst en gång per år till både elever och personal för att skolans vision skall uppfyllas. Vid temadagar och under studiedagar anlitas föreläsare och inspiratörer med specifika kunskaper inom området.

likabehandlingsplan-2019-2020 – Läs Friskolan Nytorps Likabehandlingsplan här

handlingsplan-mot-droger-Uppdaterad 201019 – Friskolan Nytorps handlingsplan mot droger

rutiner-for-klagomalshantering-1 – Rutiner för klagomålshantering vid Friskolan Nytorp